Maku No Gyoza

Maku No Gyoza

18/24 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท Maku No Gyoza ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี