บริษัท เอ็มไอเอส เอ็นไวรอนเมนทัล เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เอ็มไอเอส เอ็นไวรอนเมนทัล เทคโนโลยี จำกัด

1687/1 อาคารเสปซ พหลโยธิน19 ห้อง2006 ชั้น2 ถนนพหลโยธฺิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท เอ็มไอเอส เอ็นไวรอนเมนทัล เทคโนโลยี จำกัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี