บริษัท ซัพพลาย เชน รีซอร์สเซส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ซัพพลาย เชน รีซอร์สเซส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

4/222 หมู่ที่ 10 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 12บี01, 12ซี01 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท ซัพพลาย เชน รีซอร์สเซส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี