Supply Chain Resources Group Inc

Supply Chain Resources Group Inc

2, Beach Street, Malaysia

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท Supply Chain Resources Group Inc ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี