บริษัท วี.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท วี.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด

204 หมู่ที่ 9 ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง Thailand

เราไม่มีตำแหน่งว่างในขณะนี้ กรุณามาเยี่ยมชมหน้านี้อีกครั้ง

บริษัท บริษัท วี.อาร์.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด ใช้เวลาดีในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน และจัดการงานบุคคล เวลาดีรองรับการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานที่สาขาต่างๆ และนอกสถานที่ มีคุณสมบัติขอลางาน วางแผนตารางงานกะ และบันทึกรายละเอียดการทำงานด้วยหลากหลายเทคโนโลยี อาทิเช่น Android mobile phone, iOS, RFID, bluetooth, qrcode, face recognition, ...

ลงทะเบียนเวลาดีฟรี!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เวลาดี