บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540 ในการให้คำปรึกษา และบริการวางแผน ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ มีความชำนาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่จำกัด และราคาเหมาะสม

Frontware International is a software consulting company offering offshore software development services to corporations worldwide established in Thailand since 1997.

In 2011 started to proposed OpenERP (renamed to Odoo) as Open Source ERP solution to companies in Thailand.

Since 2018, Frontware launched Weladee, a complete HR time management:

- Employee attendance
- Timesheet
- Shift schedule
- ...

1213/390 ซอยลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Bangkok - Thailand Thailand

มีความรู้ทางการตลาด เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการขายแอปฯ บันทึกเวลาเข้าออกงาน "เวลาดี" สำหรับ B2B
You have a bachelor degree in marketing. You will be in charge to promote our service to our customer target and animate the community online. B2B marketing is what you like? Then the job is for you.
Software Engineer We are a software house established in Bangkok for more than 20 years. We are currently engaging on key projects We are seeking young experienced developers with the following skills: - Java, Javascript, HTML5 - AngularJS - Mobile applications development: Android, iOS - SQL - UML - MVC - REST - Linux
You will work on Progressive Web Application with Angular, typescript, gRPC.
You have bachelor degree in Computer Science, software engineering, .... You will develop responsive Web applications using latest framework and programming languages. This position is for Thai Citizen only
พัฒนา Mobile & Web applications โดยใช้ Python, Golang, Swift, Java, ASP.NET, C#, HTML, Javascript, Ajax, Postgres and SQL Languages.
ติดตามและนำเสนอบริการให้กับลูกค้า
- Follow up & keep good relationship with present customers - Develop new customers and delivery control
Analyze ERP needs of customers and implement the integration in Odoo. You will follow an agile methodology in order to implement ERP to customer. You will work with programmers who will develop specific modules you define. Handle project from start to end is your challenge.
You will develop Mobile & Web applications using Python, Golang, Swift, Java, ASP.NET, C#, HTML, Javascript, Ajax, Postgres and SQL Languages.